پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
» اخبار کنفرانس
- دریافت 215 چکیده مقاله
- دریافت 140 مقاله کامل
- ارسال 1500 فراخوان به دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات
- ارسال 150 فراخوان توسط دانشگاه شهید چمران اهواز
- ارسال اس ام اس و ایمیل به 8000 عضو بانک اطلاعاتی
- تشکيل 40 جلسه اختصاصي با سازمان ها، صنايع، شرکت ها و
دانشگاه هاي استان خوزستان جهت جلب مشارکت و حمايت از کنفرانس
-  تشکيل کميته هاي اجرايي کنفرانس
- تشکيل دبيرخانه موقت کنفرانس در دانشکده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
- انتخاب موسسه گسترش علم و فن جوش به عنوان متولي
برگزاري کارگاه هاي تخصصي جانبي کنفرانس
-ارسال 8500 فراخوان از طريق ايميل و 5500 پيامک از طريق پايگاه علمي مهندسي جوش
Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh