پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
»اعضای هیئت علمی  کنفرانس
دکتر احمد علي آماده
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
دکتر علي اشرفي
دكتر فخرالدين اشرفي زاده
دكتر سيد علي اصغر اكبري موسوي
دکتر علي اکبر اکرامي
مهندس مهدي بروجردنيا
مهندس حسين پوري رحيم
مهندس حميد تازيکه
مهندس محمدعلي ترحم نژاد
دكتر حامد ثابت
دکتر اسماعيل حجاري
مهندس اميرحسيني کلورزي
دکتر ابراهيم حشمت دهکردي
دكتر ايوب حلوايي
دکتر مهدي خراسانيان
دکتر شهرام خيرانديش
دكتر حبيب دانش منش
دكتر رضا دهملايي
مهندس ناصر راستخواه
مهندس اسماعيل رحيمي
دکتر خليل رنجبر
دکتر محسن ريحانيان
دکتر ايرج ستاري فر
دكتر سيامك سراج زاده
دكتر توحيد سعيد
 

دانشگاه تهران
انجمن جوشکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
انجمن جوشکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
شرکت  پالايش گاز  بيد بلند
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
دانشگاه شهيد چمران اهواز
شرکت فولاد خوزستان
سازمان انرژي اتمي ايران
دانشگاه تهران
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه علم وصنعت ايران
دانشگاه شيراز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
سازمان انرژي اتمي ايران
شرکت صنعتي آما
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه صنعتي اميرکبير
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه سهند تبريز
 
دکتر عبدالرضا سلطاني پور
مهندس امين شاهين فر
مهندس آرش شفيعي
دکتر مرتضي شمعانيان
دکتر زهره صادقيان
مهندس عبدالمجيد صباحي
دکتر سيد محسن صدرالسادات
دکتر مهدي عزيزيه
دکتر سيدرضا علوي زارع
دكتر علي فرزادي
دکتر منصور فرزام
دکتر افشين قنبرزاده
دکتر خليل اله قيصري
دکتر فرشيد کاشاني بزرگ
دكتر مسعود كثيري
دکتر احمد کرمانپور
مهندس رضا کلانتريان
دکتر فرهاد کلاهان
دکتر امير حسين کوکبي
دکتر مسعود گودرزي
دکتر سيد محمد لاري بقال
دکتر بهنام لطفي
دکتر فرشيد مالک قاييني
دکتر صادق معين فر
مهندس مهدي معيني
دکتر فرهنگ هنروردانشگاه صنعتي مالک اشتر
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
ذوب آهن اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه  نفت   اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دانشگاه صنعتي اصفهان
شرکت فولاد خوزستان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه آزاد اسلامي واحدشوشتر
انجمن صنفي شرکت هاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh